മതം പഠിക്കാന്‍

വിേശഷണം

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളായ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം.പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി കഥകളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഇത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് എഴുതിയത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം