സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം