വിേശഷണം

സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം