പ്രവാചകന്‍റെ അനുചരന്‍മാര്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള സച്ചരിതരുടെ നേതാക്കളായ സ്വഹാബിമാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം