ബിദ്’അത്തും അവയുടെ അപകടവും

വിേശഷണം

പ്രവാചകനാല്‍ പൂര്‍ത്തിയായ ഇസ്ലാമില്‍ കടത്തികൂട്ടുന്ന ബിദ്അത്തുകളും അവയുടെ അപകടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം