ഹൗസാ ഭാഷയിലുളള ഖുര്‍ആന്‍ പരിഭാഷ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം