ഒരു സന്ദേശം മാത്രം

വിേശഷണം

ആദം നബി മുതല്‍ അന്ത്യപ്രവാചകന്‍ വരെയുള്ള ദൈവദൂതന്‍’മാര്‍ പ്രബോധനം ചെയ്ത, എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ അല്ലാഹുവുനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന യാഥര്‍ത്ഥ്യം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം