അമേരിക്കന്‍ പ്രബോധകന്‍ ( മാല്കന് എക്സ്)

വിേശഷണം

അമേരിക്കന്‍ പ്രബോധകന്‍ ( മാല്കന് എക്സ്)
ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ രചിച്ച പുസ്തകം പ്രസിദ്ധ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനായ മാലിക് ഷബാഷ് എന്നും മാല്കം എക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കക്കാരനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രീതിയെ കുറിച്ചും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യമതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ആ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ത്യാഗം സഹിച്ചും പ്രതിരോധിച്ചു രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയതു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം