വിശുദ്ധ ഹറമിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വിധികളും

വിേശഷണം

മക്കയിലെ ഉമ്മുല്‍ ഖുറ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസര്‍ മാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിശുദ്ധ ഹറമിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍, വിധികള്‍, ഹറമിലെ പവിത്ര സ്ഥലങ്ങള്‍,ഹറമില്‍ അനുവദനീയവും നിഷിദ്ധവുമായ കാര്യങ്ങള്‍,മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം