ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ വചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍

വിേശഷണം

ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ വചനത്തിന്‍റെ ഒമ്പത് നിബന്ധനകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം