ദൈവം കൃസ്തുമതത്തില്‍

വിേശഷണം

ദൈവം കൃസ്തുമതത്തില്‍:- കൃസ്തുമതത്തിലെ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം