രണ്ട് ഇമാമുകള്‍-ഹസന്‍ അല്‍മുഥനയും മകന്‍ അബ്ദുല്ലയും

വിേശഷണം

ചരിത്രത്തില്‍ മഹനീയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഹസന്‍ ഇബ്’നു ഹസന്‍ ഇബ്’നു അലി ഇബ്’നു അബീത്വാലിബ് (റ)വിനെയും മകന്‍ അബ്ദുല്ലയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം