കാരുണ്യവാന്‍റെ ഔലിയാക്കള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെയും പ്രവാചകന്‍റെയും ഇഷ്ടത്തില്‍ പാത്രമായ സ്വഹാബികളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരുകൂട്ടം പുരുഷന്‍മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം