ഖുര്‍ആനിന്‍റെ അമാനുഷികത ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം