ഇസ്ലാമിനെ അറിയാനുള്ള വഴികാട്ടി

വിേശഷണം

അമുസ്ലീംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഉപകരൊക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഖുര്‍’ആനിലെ ശാസ്ത്രീയ അമാനുഷികതകള്‍ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം