അറബി-സോമാലി ഭാഷാനിഘണ്ഡു: മുഖ്ത്താറു സ്വിഹാഹ്

വിേശഷണം

മുഖ്ത്താറു സ്വിഹാഹ്:-അബൂ നസ്വ്’ര്‍ ഇസ്മാഈല്‍ ഇബ്’നു ഹമാദ് അല്‍ ‍ജൗഹരിയുടെ ജൗഹരിയ്യ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ റാസി തയ്യാറാക്കിയ സംക്ഷിപ്തമാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.അതിന്‍റെ സോമാലി ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷയാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം