അറബിഭാഷാ നിയമങ്ങളുടെ സംക്ഷിതം

വിേശഷണം

അറബിഭാഷാ നിയമങ്ങളുടെ സംക്ഷിതം:-അറബി ഭാഷാ നിയമങ്ങളുടെ സമാഹാരം സോമാലീ ഭാഷയിലേക്കുള്ള വിവര്‍ത്തനം .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം