ഉത്തമ കഥകള്‍(പ്രവാചക കഥകള്‍)

വിേശഷണം

വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഗുണപാഠമുള്‍കൊള്ളാന്‍ വേണ്ടി ഖുര്‍ആനില്‍ വിവരിച്ച കഥകള്‍ ഹാഫിള് ഇബ്’നു കഥീര്‍ ക്രോഡീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത സമാഹാരത്തിന്‍റെ സോമാലിഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം