ഇസ്ലാമും പൗരധര്‍മ്മവും

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇസ്ലാമിലെ പൗരധര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങള്‍ ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം