പ്രവാചകന്‍മാരുടെ സന്ദേശം

വിേശഷണം

ആദം നബി മുതല്‍ മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)വരെയുള്ള സകല പ്രവാചകന്‍’മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ഏകദൈവ വിശ്വാസവും അവയുടെ ഇനങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം