ഒരു സന്ദേശം മാത്രം

വിേശഷണം

എല്ലാ പ്രവാചകന്‍’മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാല്ലാഹ് എന്ന് കലിമത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വിവരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം