ഇസ്ലാം-കാരുണ്യത്തിന്‍റെ മതം

വിേശഷണം

സര്‍വ്വ മനുഷ്യരോടും കാരുണ്യത്തോടെ വര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്‍റെ ജീവിതം അതിന്‍റെ ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമായിരുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം