സത്യമതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ മറ്റു മതസ്ഥര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം