തെറ്റുകള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരം- പ്രവാചകന്‍റെ മാതൃക

വിേശഷണം

തെറ്റുകള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരം- പ്രവാചകന്‍റെ മാതൃക:-സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ പ്രവാചകന്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മാതൃക എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം