ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍:- പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില യൂനിവേഴ്സിറ്റി അദ്ധ്യാപകര്‍ നടത്തിയ വൈജ്ഞാനിക പാഠകുറിപ്പുകളാണിവ.പിന്നീട് വൈജ്ഞാനിക സമിതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം അവ പോരായ്മകള്‍ നികത്തുകയും ഗ്രന്ഥ രൂപത്തില്‍ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഇന്‍റര്‍ നെറ്റ് വഴി നിരവധിഭാഷകളിലായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം