മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ ചില അന്ധ വിശ്വാസങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ ചില അന്ധ വിശ്വാസങ്ങള്‍:-ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ ഒരു മുസ്ലിമിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വീകാര്യമാകുകയുള്ളൂ.ഇന്ന് മുസ്ലീംകള്‍ക്കിടയില്‍ നിരവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും വ്യാപകമാണ്.അത്തരം വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളുടെ അപകടങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം