ഹജ്ജും ഉംറയും

വിേശഷണം

നബി (സ്വ)യുടെ ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ലഘുലേഖ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം