നബി(സ്വ)യുടെ ജീവചരിത്രം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ ജനനം,പ്രവാചകത്വത്തിനു മുമ്പുള്ള ജീവിതം,വഹ്’യിന്‍റെ ആരംഭം,ഹിജ്’റ,പ്രബോധനം,യുദ്ധങ്ങള്‍, മരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

പരിഭാഷാ കേന്ദ്രം-അംഗോറിയ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം