മദീനാ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി പാഠ്യപദ്ധതി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മദീനാ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി പാഠ്യപദ്ധതി
അറബി ഭാഷാ പഠനം,പ്രൈമറി ഘട്ടം, മദ്ധ്യഘട്ടമ്മ്സെക്കന്‍ററി ഘട്ടം എന്നിവയുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയും പോഷനും ഉന്നത പഠനത്തിന്‍റെയും യൂനിവേഴ്സിറ്റിഘട്ടത്തിന്‍റെ യും ലക്’ഷ്യങ്ങളും പഠനരീതിയും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ര്‍ണ്ടായിരത്തി ഏഴില്‍ ആണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം