മദീനാ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി പാഠ്യപദ്ധതി

വിേശഷണം

മദീനാ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി പാഠ്യപദ്ധതി
അറബി ഭാഷാ പഠനം,പ്രൈമറി ഘട്ടം, മദ്ധ്യഘട്ടമ്മ്സെക്കന്‍ററി ഘട്ടം എന്നിവയുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയും പോഷനും ഉന്നത പഠനത്തിന്‍റെയും യൂനിവേഴ്സിറ്റിഘട്ടത്തിന്‍റെ യും ലക്’ഷ്യങ്ങളും പഠനരീതിയും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ര്‍ണ്ടായിരത്തി ഏഴില്‍ ആണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം