ലളിതമായ രൂപത്തിലുള്ള ഹജ്ജിന്‍റെ വിധികള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം