റഷ്യന്‍ ഭാഷയുലുള്ള സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെയും അമ്മ ജുസ്’ഇന്‍റെയും ആശയ വിവര്‍ത്തനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം