റിയാളു സ്വാലിഹീന്‍(ഹദീസ് സമാഹാരം)

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇമാം നവവിയുടെ പ്രസിദ്ധ ഹദീസ് സമാഹാരമായ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ്.അതിന്‍റെ റഷ്യന്‍ ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം