മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമായ ഇതില്‍ നബിയുടെ ജനനം,സവിശേഷത, സ്വഭാവം, രൂപം, മര്യാദകള്‍ മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം