ആത്മ പരിപാലനം

വിേശഷണം

ആത്മ പരിപാലനം:-പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൂര്‍വ്വീകരില്‍ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണസഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം