അല്‍ അഖീദത്തു ത്വഹാവിയ്യ(ഗ്രന്ഥം)

വിേശഷണം

അല്‍ അഖീദത്തു ത്വഹാവിയ്യ:-അബൂ ജഅഫര്‍ അഹ്’മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സലാമത്തുല്‍ അസ്ദി അത്വഹാവിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം