ഹജ്ജും ഉംറയും മസ്ജിദു നബവി സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള വഴികാട്ടി

വിേശഷണം

ഹജ്ജും ഉംറയും മസ്ജിദു നബവി സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള വഴികാട്ടി:- ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ഹജ്ജ് കാര്യ സമിതിയാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം