മുഖ്ത്തസിറു കബാഇര്‍(മഹാപാപങ്ങള്‍)

വിേശഷണം

മുഖ്ത്തസിറു കബാഇര്‍:- പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇമാം ശംസുദ്ദീന്‍ ദഹബിയാണ്. ഇതില്‍ മഹാപാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം