എട്ടുകാലിയുടെ വീട്

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിലെ എട്ടുകാലിയുടെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമയിലെ ശാസ്ത്രീയ അമാനുഷികതയും പ്രസ്തുത വചനത്തിന്‍റെ വിവരണവും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം