മദീനാ സന്ദര്‍ശനവും മദീനയുടെ ശ്രേഷ്ഠയും

വിേശഷണം

മദീനാ സന്ദര്‍ശനവും മദീനയുടെ ശ്രേഷ്ഠയും:-മദീനയുടെ ശ്രേഷ്തത, മസ്ജിദു നബവിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത, ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുകാര്യങ്ങള്‍,ഖുബാ പള്ളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത,ഖബര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിലെ വിധികള്‍,മര്യാദകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം