ശിയാ യുവാക്കളെ സത്യത്തിലേക്ക നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ശിയാ യുവാക്കളെ സത്യത്തിലേക്ക നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍:- ഒരുകൂട്ടം ശിയാ യുവാക്കളോട് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുകയും അവയെ കുറിച്ച് അവര്‍ ചിന്തിക്കുകയും തല്‍ഫലമായി യഥാര്‍ത്ഥ സത്യം അവര്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയമാണ് ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം