വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മനപാഠമാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മനപാഠമാക്കുന്നതെങ്ങനെ?:-ഖുര്‍’ആന്‍ മനപാഠമാക്കന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശമാണിത്.ഖുര്‍’ആന്‍ മനപാഠമാക്കുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍, മര്യാദകള്‍ മുതലായവ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം