മുസ്ലീംകളുടെ മാനസ്സിക പരാജയം

വിേശഷണം

ഡോ: അബ്ദുല്‍ ഹാത്വിറിന്‍റെ ഗ്രന്ഥമണിത്.ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ വെച്ച് നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിം മുസ്ലീംകളുടെ പരാജയത്തിന്‍റെ പ്രകട സ്വഭാവങ്ങള്‍, കാരണങ്ങള്‍, ചികിത്സ എന്നിവ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം