പള്ളിയില്‍ വെച്ച് അനുവദനീയമായതും പാടില്ലാത്തതും

വിേശഷണം

പള്ളിയില്‍ വെച്ച് അനുവദനീയമായതും പാടില്ലാത്തതും:-മുസ്ലീംകളുടെ പാഠശാലയായ പള്ളികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ പള്ളികളുടെ പ്രാധാന്യം,അവിടെ വെച്ച് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങള്‍, പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ മുതലായവ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം