ആരാധനയിലേക്കുള്ള ലോകരക്ഷിതാവിന്‍റെ വിളി

വിേശഷണം

ആരാധനയിലേക്കുള്ള ലോകരക്ഷിതാവിന്‍റെ വിളി:-മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലായി ആരാധനകളിലേക്കായുള്ള അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിളികള്‍ സമാഹരിച്ച് അവയെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം