ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍-പ്രവാചക ചര്യയിലൂടെ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ പ്രവാചകന്‍ കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം മര്യാദകള്‍,കാരുണ്യം മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം