മതത്തില്‍ സ്ഥൈര്യം ലഭിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മതത്തില്‍ സ്ഥൈര്യം നേടാന്‍ പ്രവാചകന്‍ പഠിപ്പിച്ച ചില മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം