പുകവലി നിഷിദ്ധം

വിേശഷണം

പുകവലിയുടെ അപകടങ്ങള്‍, അവ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങള്‍,അതിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍,പുകവലിയുടെ ഇസ്ലാമിക വിധി അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫത്’വകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം