അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടല്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടല്‍:- അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക എന്നത് വിശ്വാസികളുടെ അടയാളമാണ്.ഇഹലോകത്ത് വെച്ച് അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് പരലോകത്ത് നിര്‍ഭയത്വമുണ്ട്.അവര്‍ക്ക് അല്ലാഹുവിന്‍റെ അര്‍ശിന്‍റെ തണല്‍ ലഭിക്കും.ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള തെളിവുകള്‍ സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം