ഏകദൈവ വിശ്വാസം-അല്ലാഹുവിനുള്ള അവകാശം

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസം- അല്ലാഹുവിനുള്ള അവകാശം:-ഇഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്ന അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം