ശിയായുവാക്കളെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ശിയായുവാക്കളെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍:- പന്ത്രണ്ട് ശിയാ യുവാക്കളോട് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.അങ്ങിനെ അവര്‍ യഥാര്‍ത്ഥ സത്യം മനസ്സിലാക്കി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം