ഉത്തമ സൃഷ്ടിയുടെ ചര്യയെ കുറിച്ചുള്ള മധുര സംസാരം (നബിചരിത്രം)

വിേശഷണം

നബി (സ്വ)യുടെ പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.മുസ്ലീംകളുടെ മാതൃകയായ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കല്‍ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം